Organizare

Principiile de organizare şi funcţionare a liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca se centrează pe comunicare şi deschidere între membrii actului educațional, pe asigurarea independenţei de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei şi a personalului din unitate.         Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca este o unitate de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, în care se organizează cursuri de zi pentru nivel de învăţământ gimnazial şi liceal (clasele: V-XII). Clasele de gimnaziu sunt organizate pentru studiul artelor vizuale, în urma examenului de admitere susținut la intrarea în clasa a V-a.

În Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca funcţionează clase de liceu filiera vocațională, specializarea Arhitectură, Arte ambientale și Design,cât şi în specializarea Arte plastice și decorative. Constituirea claselor de liceu se realizează în urma admiterii conform metodologiei elaborate de MENCS și a exprimării opțiunii pentru una din cele 2 specializări.

Unitatea şcolară are conform numărului de elevi şi de clase, director. Conducerea unităţii şcolare este asigurată de către director şi consiliul de administraţie. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii partenerilor sociali implicaţi în susţinerea învăţământului.           Consiliul de administraţie al unităţii, conform LEN 1/2011 şi OMEN 4619 din 22 septembrie 2014 şi completările ulterioare, este format dintr-un număr de 13 persoane şi are următoarea componenţă:

  • directorul
  • reprezentanţi ai cadrelor didactice
  • reprezentanţii administraţiei publice locale
  • reprezentantul primarului
  • reprezentanţii părinţilor
  • un reprezentant al elevilor cu vârsta peste 18 ani
  • liderul sindical (cu statut de observator).

Directorul exercită calitatea de preşedinte.

Membrii Consiliului de administraţie se aleg cf. metodologiei specificate la art. 8 al ROF, la începutul fiecărui an şcolar, sau ori de câte ori un loc devine vacant. Persoanele desemnate trebuie să aibă calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. Rolul de decizie al Consiliului de Administraţie este în domeniul organizatoric şi administrativ. Membrii acestuia coordonează activităţile şi sectoarele repartizate, pe baza delegării de sarcini din partea directorului.